Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. W Poradni realizowane są następujące zadania:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży,
  2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej,
  3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówek oraz  wspieranie nauczycieli pracujących z podopiecznymi Poradni w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Zadania Poradni realizowane są w dwóch działach;
  1. Dział Doradztwa Zawodowego zajmuje się szczególnie udzielaniem pomocy w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i w planowaniu kariery zawodowej oraz wspieraniem rozwoju osobistego młodzieży, szczególnie z odchyleniami w stanie zdrowia, z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Dział Doradztwa Zawodowego wspiera nauczycieli szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  2. Dział dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi realizuje zadania szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, słabo słyszącej i niesłyszącej, słabo widzącej i niewidzącej oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) i wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością oraz na rzecz ich rodzin. Wspiera nauczycieli ze szkół i placówek w realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych.
  3. Pracownicy obu działów współpracują ze sobą w realizacji zadań statutowych.
 3. Zadania Poradni realizowane są w szczególności poprzez;
  1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych, indywidualnych możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, wyjaśnianie mechanizmów ich funkcjonowania (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza SI, specjalistyczne konsultacje lekarskie),
  2. opiniowanie i orzekanie,
  3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin,
  4. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  5. udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom pomocy w
   • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
   • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego,
   • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  6. współpracę w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Zadania realizowane są w formie;
  1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
  2. terapii rodziny,
  3. grup wsparcia,
  4. prowadzenie mediacji,
  5. interwencji kryzysowej,
  6. warsztatów,
  7. porad i konsultacji,
  8. wykładów i prelekcji,
  9. działalności informacyjno-szkoleniowej,
  10. udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
  11. udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
   • Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę w czasie zajęć w Poradni oraz w trakcie zajęć poza Poradnią;
   • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Poradni przez rodziców, prawnych opiekunów (lub upoważnioną przez nich osobę, zobowiązaną do zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa). W przypadku samodzielnego przybycia lub wyjścia dziecka z Poradni rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody;
   • Poradnia stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp. i p.poż.
   • Poradnia dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas prowadzonych działań terapeutycznych.
   • Poradnia dba o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych zarówno podopiecznych, pracowników, jak i wszystkich innych współpracujących z Poradnią.
 5. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach;
  1. Opinie wydaje się na wniosek rodziców lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia przy zachowaniu możliwości dołączenia przez nich do wniosku posiadanej dokumentacji, obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  2. Opinie podpisuje dyrektor Poradni oraz specjaliści, którzy sporządzili opinię.
 6. W Poradni działają Zespoły Orzekające powoływane przez dyrektora Poradni w oparciu o szczegółowe przepisy;
  1. W skład zespołów wchodzą;
   • dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba  jako przewodniczący zespołu,
   • psycholog,
   • pedagog,
   • lekarz opracowujący diagnozę lekarską,
   • inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest   niezbędny, opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
  2. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia;
   • o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
    • dla niesłyszących i słabo słyszących,
    • dla niewidomych i słabo widzących,
    • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją ruchową),
    • z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim,
    • z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
    • z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim (orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych),
    • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
    • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
    • zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie.
   • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
   • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. Zespoły Orzekające wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  4. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy orzeczenie;
 7. Poradnia współpracuje z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom;
 8. Poradnia współpracuje z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami i instytucjami poprzez;
  1. konsultacje,
  2. wymianę doświadczeń i informacji,
  3. organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, dni otwartych, itp.
  4. współpracę w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej (współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych),
  5. podejmowanie działań (m.in. profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego,
  6. udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi , wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,
  7. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej, którzy w sposób zorganizowany współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
  8. Współpraca realizowana jest z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania na terenie Poradni, na terenie placówek oświatowych w rejonie działania Poradni, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży;
 10. Szczegółowe zadania Poradni na dany rok szkolny i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy Poradni i w planach poszczególnych zespołów. 
 11. Rejonem działania Poradni jest teren Miasta Łódź i powiaty wskazane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi w zakresie orzekania i opiniowania.

 

Podmiot udostępniający informację:
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
odpowiada: Agnieszka Nowak
data: 30-10-2017
wytworzył: Agnieszka Nowak
data: 30-10-2017
data: 30-10-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-10-2017 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 100